Zortea Gebäudetechnik GmbH | Rudolf-von-Ems-Strasse 32 | A-6845 Hohenems | Tel.: +43(0)5576/72056 | zortstroem@zortea.at
Wir sind Spezialisten im Sammeln und Verteilen von Wärme und Kälte!
Download
Up

Prospekte (Polen)

 

Oszcz?dno?? energii uzyskana optymaln? hydraulik?

 

Witamy na stronie specialistów w dziedzinie gromadzenia i dystrybucji ciep?a i zimna

 

Dzi?ki technologii ZORTSTROM zoptymalizujecie Pa?stwo hydraulik? zarówno w instalacjach ch?odniczych jak i grzewczych. Producenci energii (ciep?a, zimna) nie tylko zostan? w ?atwy sposób po??czeni z odbiorcami energii, ale zostan? w??czeni do centrali w taki sposób, aby ka?dy z nich mia? jak nawy?sz? sprawno??. Technologia ZORTSTROM umo?liwia wykorzystania niskotemperaturowego ciep?a odpadowego, które mo?e w ?atwy sposób zasili? niskotemperaturowe obiegii, b?d? te? mo?e zosta? wykorzystane w celu wst?pnego podgrzania powrotów (np. niskotemperaturowe ciep?o odpadowe pochodz?ce z instalacji ch?odniczej mo?e by? wykorzystane do ogrzania instalacji  pod?ogowej, b?d? do wst?pnego podgrzania powrotów instalacji wentylacyjnej - reszta ciep?a dostarczona zostanie przez innych producentów). Ponadto dzi?ki zastosowaniu tehnologii ZORTSTROM pompy nowej generacji zu?ywaj? o 60-80% mniej energii.

 

Oferujemy Pa?stwu:

 

  • Planowanie (schematy) oraz doradztwo w zakresie sposobu w?aczenia do centrali dostawców oraz odbiorców energii (ciep?a, zimna) na podstawie danych (moc, temperatura, ?ród?o energii itd.)
  • Zwymiarowanie centrali ZORTSTROM oraz animacja 3D
  • Oferta
  • Doradztwo w zakresie technologii ZORTSTROM

 

Display Num 

 

Powered by Phoca Download